برچسب شده با آبیف:

صفر آبیف: آذربایجان هیچگونه سازشی نشان نخواهد داد

مطالب/ صفر آبیف: آذربایجان هیچگونه سازشی نشان نخواهد داد

                           
      صفر آبیف: آذربایجان هیچگونه سازشی نشان نخواهد داد اگر ارمنستان کماکان حل مسالمت آمیز مناقشه را با تاخیر روبرو سازد، آذربایجان قویاً با این امر مخالفت نموده و اراضی را به هر قیمت آزاد خواهد ساخت.
سه شنبه 14 خرداد 1387