برچسب شده با

برچسب شده با اتحادیه نویسندگان قلم

رییس اتحادیه نویسندگان "قلم" جمهوری آذربایجان: ایران همواره در کنار ما بوده است.

مطالب/ رییس اتحادیه نویسندگان "قلم" جمهوری آذربایجان: ایران همواره در کنار ما بوده است.

                           
      رییس اتحادیه نویسندگان "قلم" جمهوری آذربایجان: ایران همواره در کنار ما بوده است. رییس اتحادیه قلم: ایران باید چکار کند که در فهرست دوستان جمهوری آذربایجان تا ابد باقی بماند!؟
يکشنبه 18 آبان 1399