برچسب شده با

برچسب شده با وزارت دادگستری

بیشترین اسامی انتحاب شده برای نوزادان در جمهوری آذربایجان

مطالب/ بیشترین اسامی انتحاب شده برای نوزادان در جمهوری آذربایجان

                           
      بیشترین اسامی انتحاب شده برای نوزادان در جمهوری آذربایجان بیشترین اسامی انتخاب شده برای نوزادان تازه تولد یافته در جمهوری آذربایجان در نخستین ماه سال جاری میلادی مشخص شد.
سه شنبه 5 اسفند 1399