برچسب شده با ابوعلی

برگزاری همایش بین المللی ابوعلی سینا در ترکیه

مطالب/ برگزاری همایش بین المللی ابوعلی سینا در ترکیه

                           
      برگزاری همایش بین المللی ابوعلی سینا در ترکیه شخصیت ابو علی سینا با برگزاری این همایش نه تنها در منطقه بلکه در جهان مورد بررسی قرار گرفت
چهارشنبه 5 تير 1387