برچسب شده با

برچسب شده با جانی

امنیت جانی رییس جمهوری آذربایجان در اختیار موساد قرار گرفت

مطالب/ امنیت جانی رییس جمهوری آذربایجان در اختیار موساد قرار گرفت

                           
      امنیت جانی رییس جمهوری آذربایجان در اختیار موساد قرار گرفت براساس قرارداد امضا شده میان باکو و اسراییل ، سازمان موساد تامین امنیت جانی الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان را در تمامی سفرهای خارجی اش به عهده گرفته است
شنبه 15 تير 1387