برچسب شده با

برچسب شده با 86

قدیمی ترین روزنامه تركیه امروز 86 ساله شد

مطالب/ قدیمی ترین روزنامه تركیه امروز 86 ساله شد

                           
      قدیمی ترین روزنامه تركیه امروز 86 ساله شد روزنامه ' آپویووماتینی' قدیمی ترین روزنامه تركیه كه به زبان یونانی منتشر می شود، 86 ساله شد.
چهارشنبه 22 تير 1390
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 6 فروردین 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 6 فروردین 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 6 فروردین 86
چهارشنبه 7 فروردين 1387
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 5 فروردین 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 5 فروردین 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 5 فروردین 86
چهارشنبه 7 فروردين 1387
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 6 فروردین 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 6 فروردین 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 6 فروردین 86
چهارشنبه 7 فروردين 1387
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 5 فروردین 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 5 فروردین 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 5 فروردین 86
سه شنبه 6 فروردين 1387
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 5 فروردین 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 5 فروردین 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 5 فروردین 86
سه شنبه 6 فروردين 1387
مهم ترین عناوین روزنامه های ارمنستان در 22 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ارمنستان در 22 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ارمنستان در 22 اسفند 86
پنجشنبه 23 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 23 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 23 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 23 اسفند 86
پنجشنبه 23 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جهموری آذربایجان در 23 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جهموری آذربایجان در 23 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جهموری آذربایجان در 23 اسفند 86
پنجشنبه 23 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 23 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 23 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 23 اسفند 86
پنجشنبه 23 اسفند 1386