برچسب شده با الخان اسوب اف

فرماندار شهر شکی جمهوری آذربایجان از خدمات مهندسی ایران استقبال کرد

مطالب/ فرماندار شهر شکی جمهوری آذربایجان از خدمات مهندسی ایران استقبال کرد

                           
      فرماندار شهر شکی جمهوری آذربایجان از خدمات مهندسی ایران استقبال کرد الخان اوسوب اف، فرماندار شهر شکی در دیدار با محسن پاک آیین سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان برای استفاده از خدمات مهندسی کشورمان در این شهر استقبال کرد.
شنبه 19 ارديبهشت 1394