برچسب شده با نمایشگاه شهرک اروپایی 2015

مقابله به مثل فرهنگی غرب در پاسخ به قطعنامه ضداروپایی مجلس آذربایجان

مطالب/ مقابله به مثل فرهنگی غرب در پاسخ به قطعنامه ضداروپایی مجلس آذربایجان

                           
      مقابله به مثل فرهنگی غرب در پاسخ به قطعنامه ضداروپایی مجلس آذربایجان  درپی انتقاد رییس جمهوری آذربایجان از عدم پایبندی دولت های اروپایی به «ارزش های اروپایی»، نمایندگی اتحادیه اروپا در باکو نمایشگاهی با عنوان «شهرک اروپایی 2015» به منظور آشنا کردن مردم جمهوری آذربایجان با فرهنگ اروپایی دایر کرد.
يکشنبه 29 شهريور 1394