برچسب شده با

برچسب شده با تاملی بر موضع منفعلانه

تاملی بر موضع منفعلانه دولت آذربایجان در قبال حادثه منا/ علی حیدری منور

مطالب/ تاملی بر موضع منفعلانه دولت آذربایجان در قبال حادثه منا/ علی حیدری منور

                           
      تاملی بر موضع منفعلانه دولت آذربایجان در قبال حادثه منا/ علی حیدری منور عربستان سعودی از توسعه روابط با جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور شیعی در پی آن است تا بتواند باکو را به صف متحدان خویش در حمله به یمن وارد سازد و از سوی دیگر به جهان تشیع این پیام را بدهد که ریاض کشوری ضد شیعه نیست.
شنبه 11 مهر 1394