برچسب شده با همکاری همه جانبه با ایران

شبکه «آ.ان.اس» جمهوری آذربایجان: آمريکا از تفليس خواسته از همکاري همه جانبه با ايران خودداري کند

مطالب/ شبکه «آ.ان.اس» جمهوری آذربایجان: آمريکا از تفليس خواسته از همکاري همه جانبه با ايران خودداري کند

                           
      شبکه «آ.ان.اس» جمهوری آذربایجان: آمريکا از تفليس خواسته از همکاري همه جانبه با ايران خودداري کند معاون وزیر امور خارجه گرجستان گفت: آمریکا از تفلیس خواسته است در مرحله کنونی تا زمان اجرای کامل تعهدات ایران در توافق وین، از همکاری همه جانبه با ایران خودداری کند.
يکشنبه 19 مهر 1394