برچسب شده با مانات

وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان چگونه است ؟

مطالب/ وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان چگونه است ؟

                           
      وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان چگونه است ؟ وابستگی اقتصاد جمهوری آذربایجان طی 2 سال و 4 ماه گذشته به درآمدهای حاصله از منابع طبیعی و نفت و گاز افزایش یافته وامسال در مقایسه با سال قبل از 60 درصد نیز تجاوز خواهد نمود. میزان پرداختهای اجتماعی و دستمزدها نیز در جمهوری آذربایجان نسبت به سایر کشورهای استقلال یافته شوروی سابق کم تراست.
دوشنبه 20 خرداد 1398
اختصاص 2 میلیارد مانات از سوی جمهوری آذربایجان برای گسترش زمینه های دفاعی-امنیتی در سال 2009

مطالب/ اختصاص 2 میلیارد مانات از سوی جمهوری آذربایجان برای گسترش زمینه های دفاعی-امنیتی در سال 2009

                           
      اختصاص 2 میلیارد مانات از سوی جمهوری آذربایجان برای گسترش زمینه های دفاعی-امنیتی در سال 2009 سامر شریف اف وزیر دارایی آذربایجان روز گذشته طی سخنانی در جلسه مشترک کمیسیون های پارلمانی این رقم را مبلغ زیادی خواند
شنبه 18 آبان 1387