برچسب شده با کاراگاه

کاراگاه آموزشی سینمای نوین ایران در جمهوری آذربایجان برگزار شد

مطالب/ کاراگاه آموزشی سینمای نوین ایران در جمهوری آذربایجان برگزار شد

                           
      کاراگاه آموزشی سینمای نوین ایران در جمهوری آذربایجان برگزار شد این دوره آموزشی با شرکت تعداد زیادی از هنرجویان جمهوری آذربایجان به مدت یک هفته در محل رایزنی فرهنگی کشورمان برگزار شد
شنبه 3 اسفند 1387