برچسب شده با ژانویه-

استخراج بالغ بر 300 میلیون متر مکعب گاز از حوزه شاه دنیز جمهوری آذربایجان طی ماههای ژانویه- فوریه...

مطالب/ استخراج بالغ بر 300 میلیون متر مکعب گاز از حوزه شاه دنیز جمهوری آذربایجان طی ماههای ژانویه- فوریه...

                           
      استخراج بالغ بر 300 میلیون متر مکعب گاز از حوزه شاه دنیز جمهوری آذربایجان طی ماههای ژانویه- فوریه... آذربایجان در ماههای ژانویه- فوریه امسال از میدان میعانات گازی "شاه دنیز" بالغ بر 4/340 میلیون متر مکعب گاز در مقایسه با 6/369 میلیون متر مکعب در دوره مشابه سال گذشته را استخراج کرد
سه شنبه 27 اسفند 1387