برچسب شده با

برچسب شده با میدهد

پاکستان فناوری تولید مهمات را در اختیار جمهوری آذربایجان قرار میدهد

مطالب/ پاکستان فناوری تولید مهمات را در اختیار جمهوری آذربایجان قرار میدهد

                           
      پاکستان فناوری تولید مهمات را در اختیار جمهوری آذربایجان قرار میدهد دو طرف قصد دارند فناوری تولید مهمات مورد استفاده در زمینه های مختلف از جمله ساخت بمبهای پنجاه، یکصد، دویست و پنجاه و پانصد کیلوگرمی را در خاک جمهوری آذربایجان توسعه دهند
چهارشنبه 30 ارديبهشت 1388