تاریخ : شنبه 24 آذر 1386
کد 3175

آمار جمعیت و میانگین سنی ارمنستان بنابه اطلاعات اکتبر 2007

بنا به اطلاعات 1 اکتبر 2007 جمعیت دایمی ارمنستان 3 میلیون و 226 هزار و 700 نفر است .
سرویس ارمنستان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس ارمنستان:بنا به اطلاعات 1 اکتبر 2007 جمعیت دایمی ارمنستان 3 میلیون و 226 هزار و 700 نفر است که 2 میلیون و 68 هزار و 700 نفر از آن ها ساکنین شهری، 1 میلیون و 158 هزار نفر ساکنین روستاها هستند. تعداد زنان بیشتر از مردان است. 1 میلیون و 106 هزار نفر از جمعیت دایمی در ایروان سکونت دارند.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از هایوتس آشخار ،به گزارش خدمات ملی آمار طول عمری که در ارمنستان انتظار می رود 73.3 سال است در قبال 73 سال در 2006 و 73.5 سال در 2005 و 73.4 سال در 2004. آمار نشان می دهد که در ارمنستان زنان حدود 6 سال بیش از مردان طول عمر دارند. طول عمری که برای زنان انتظار می رود 76.4 سال است در قبال 76 سال در 2006 و 76.5 سال در 2005 و 76.4 سال در 2004.
طول عمری که برای مردان پیش بینی می شود 70 سال است در قبال 70 سال در 2006 و 70.3 سال در قبال 2005 و 70.3 سال در 2004. هم برای زنان و هم برای مردانطول عمر میانگین طی 4-3 سال اخیر به میزان 3-1 ماه رو به کاهش است.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در شنبه 24 آذر 1386
captcha refresh