تاریخ : دوشنبه 20 اسفند 1386
کد 4295

عناوین مهم روزنامه های گرجستان در 19 اسفند 86

سرویس گرجستان/خبرگزاری آران
جرجیان تایمز
حزب حاكم گرجستان هنرمندان نامی ر ا به فهرست انتخاباتی خود اضافه می‌كند كارشناسان گرجی احتمال می‌د هند قبل از برگزاری انتخابات مجلس ، دولت بر ا ی جلب حمایت افكار عمومی ، برخی مقامات بلند پایه را بازداشت خواهد كرد د ادگاه فرانسه یك ماه دیگر موضو ع استرد اد یا پناهندگی سیاسی وزیر دفا ع سابق گرجستان ر ا بررسی خواهد كرد

دور جدید مذ اكرات دولت گرجستان با مخالفان شكست خورد رییس جمهور گرجستان شور ا ی عمومی تشكیل خواهد داد

 

آخالی تائوبا
روسها خو استار الحاق آبخازیا و اوستیای جنوبی به روسیه هستند وزیر حمل و نقل روسیه ا علام كرد كه این كشور بر ا ی بازساز ی شبكه ر اه آ هن آبخازیا آماده نیست

رییس كمیته دفا عی مجلس گرجستان ایجاد سنگرها درمنطقه گالی آبخازیا توسط نیروها ی حافظ صلح ر ا محكوم كرد

سازمان امنیت و همكار ی اروپا برنامه جدید آموزش زبان گرجی در مناطق مختلف گرجستان را آ غاز كرد

لالیاپسیائور ی وكیل مدافع سرشناس گرجی : قوه قضاییه گرجستان نهاد كاملا مطیع ساآكاشویلی رییس جمهور است


الیا

سفیر مسكو در تفلیس : روسیه مناقشات آبخازیا و اوستیا ی جنوبی ر ا مساله د اخلی گرجستان می‌د اند

مخالفان دولتارمنستان با تاسیس دفتر خبر ی در تفلیس اخبار مربوط به تحولات این كشور ر ا از طریق اینترنت منتشر خواهد كرد مجلس اوستیای جنوبی بار دیگر از جامعه جهانی خواست كه استقلال این منطقه ر ا به رسمیت بشناسند

شوتا ملاشخیا رییس كمیته تمامیت ارضی مجلس گرجستان به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی طلب ر ا از سو ی جامعه بین المللی بعید دانست

ماموكا كاتسیتادزه نماینده ر استگر ایان مجلس : احزاب مخالف اجازه انجام كارها ی خودسرانه ر ا به دولت نخواهند د اد

 

قفقازپرس
سازمان غیر دولتی ائتلاف بر ا ی دمكر اسی خو استار تلاش جامعه بین‌المللی بر ای حل بحر ان سیاسی ارمنستان از طریق گفتگو ها ی سیاسی شد

وزیر امور خارجه آلمان : دولت برلین به عضویت گرجستان و اوكر این در ناتو خوشبین نیست

كنگره مسلمانان منطقه مسختی در شهر روستوو ی روسیه برگز ار شد وزیرمشاور دولت در امور همگرایی گرجستان باردیگر با نماینده ویژه روسیه در كمیسیون صلح مناقشه اوستیای جنوبی دیدار كرد رهبر جدایی طلب آبخازیا خبرنگار شبكه مزه ر ا آز اد كرد وزیر مشاور درامور همگرایی از آزادی باسیلایا خبرنگار شبكه مزه استقبال كرد

سرگی شامبا وزیر امور خارجه جمهور ی خود خو انده آبخازیا گفت : پارلمان این جمهور ی از روسیه تقاضا ی به رسمیت شناختن آبخازیا ر ا د ارد

رزونانس

شور ا ی ملی مخالفان متحد تصمیم به آغاز تظاهرات د ارددولت گرجستان ‪ ۲۰۰۰دستگاه تر اكتور از خارج وارد خو ا هد كرد كوكویتی رهبر جدایی طلبان اوستیای جنوبی : گرجستان با خوددار ی از شركت در جلسات كمیسیون حل مناقشه ، عملا تنش ایجاد می‌كند

 

اینترپرس نیوز
وزیر امور خارجه آمریكا: جامعه جهانی هرگز استقلال اوستیای جنوبی ر ا به رسمیت نخواهد شناخت

سازمان امنیت و همكار ی اروپا انتخابات ریاست جمهور ی گرجستان ر ا منفی ارزیابی كرد

اولین مكالمه تلفنی جرج بوش رییس جمهوری آمریكا و دیمیتری مدود اف رییس جمهوری جدید روسیه انجام شد

گرجستان در صنعت توریسم جایگاه ‪ ۷۲ر ا در میان۱۳۰كشور جهان د ارد مورتاز گوججیانی وابسته نظامی گرجستان به ارمنستان ماموریت یافت
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 20 اسفند 1386
captcha refresh