تاریخ : دوشنبه 20 اسفند 1386
کد 4297

یك مقام اروپایی : آذربایجان نقش مهمی در تامین امنیت انرژ ی اروپا د ارد

نماینده ویژه امور آسیای مركز ی اتحادیه اروپا گفت : جمهور ی آذربایجان نقش مهمی در تامین امنیت انرژی اروپا دارد.
سرویس جمهور ی آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس جمهور ی آذربایجان:نماینده ویژه امور آسیای مركز ی اتحادیه اروپا گفت : جمهور ی آذربایجان نقش مهمی در تامین امنیت انرژی اروپا د ارد.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از خبرگز ار ی دولتی آذرتاج ، پیر مورل روز یكشنبه در دید ار با المارمحمدیار اف وزیر امور خارجه افزود : به این منظور اتحادیه اروپا ا همیت زیاد ی به همكار ی با جمهور ی آذربایجان د ارد.
و ی با ابر از رضایت از سطح همكار ی جمهور ی آذربایجان و اتحادیه اروپا درعرصه‌ها ی مختلف اضافه كرد : اجر ا ی برنامه همسایگی جدید این اتحادیه ، به تعمیق مناسبات فیمابین كمك می كند.
بر اساس این گز ارش ، المار محمدیار اف نیز علاقمند ی جمهور ی آذربایجان ر ا برا ی تقویت مناسبات با اتحادیه اروپا ر ا ا علام كرد و گفت : این ارتباط شامل برخی عرصه‌ها ی مناسبات دوجانبه می‌باشد.
این گز ارش افزود: طرفین در این دید ار همچنین درباره برخی موضوعات مورد علاقه و مسایل متقابل دو جانبه و منطقه ا ی تبادل نظر كردند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا روز جمعه در صدر هیاتی بر ا ی دید ار دو روزه ازجمهور ی آذربایجان وارد باكو شده است .
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 20 اسفند 1386
captcha refresh