تاریخ : سه شنبه 21 اسفند 1386
کد 4307

مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 20 اسفند 86

سرویس ترکیه /خبرگزاری آران
حریت
 
مرمت پایگاه نظامی اینجرلیك در جنوب تركیه آ غاز شد
سه تن به اتهام طر احی سوء قصد به جان طیب اردوغان در استانبول دستگیر شدند
دولت ائتلافی در پاكستان تشكیل می‌شود

ینی شفق
۲۵۵كیلوگرم هروئین در مرز تركیه با ایر ان كشف شد
 سازمان كنفر انس اسلامی مساله غزه ر ا بررسی می‌كند
زرداری و نواز شریف در مورد تشكیل دولت ائتلافی در پاكستان به تو افق رسیدند

واكیت
در تهاجم اخیر نیروها ی رژیم صهیونیستی ‪ ۲۴كودك فلسطینی كشته شدند
احمد اوز ال‌فرزند تورگوت اوز ال‌رییس فقید جمهور ی تركیه به اتهام فساد مالی بازد اشت شد

صباح
نظامیان ارمنی دو سرباز آذر ی ر ا به قتل رساندند
حزب ساكوز ی در انتخابات محلی مغلوب شد
اسپانیا یك بار دیگر ز اپاترو ر ا انتخاب كرد

ر ادیكال
اعتر اض‌ها ی كارگر ی در تركیه در ر اه است
در مصر از سیاست متكی بر حجاب اثر ی نیست
-
اوباما در انتخابات مقدماتی و ایومینگ نیز پیروز شد

ملیت
 
دادگاه حقوق بشر اروپا از تركیه انتظار د ارد تعلیمات دینی ر ا از دروس اجبار ی خارج كند
طرح سوء قصد علیه اردو غان خنثی شد
ناظم اكرن وزیر هما هنگ‌كننده اقتصاد ا عتر اف كرد كسر ی در تر از پرد اختها مساله ساختار ی اقتصاد تركیه است

جمهوریت
عملیات ارتش تركیه كردها ی عر اقی ر ا دچار دو دستگی كرد
سلیمان دمیرل رییس اسبق جمهور ی : روسر ی ابز ار ی است در دست كسانی كه در پی حكومت دینی هستند
كنفدر اسیون اتحادیه‌ها ی كاركنان دولت : نرخ بیكار ی ‪۱۶در صد است

زمان
دنیا ی كار پنج پیشنهاد بر ا ی ایجاد تحرك در اقتصاد به دولت د ادند
سازمان كنفر انس اسلامی پاكت مبارزه با اسلام هر اسی در دنیا ر ا به اجر ا می‌گذ ارد
 
بوسنیایی‌ها ر اه حل مسائل كشورشان ر ا در عضویت در اتحادیه اروپا می‌بینند
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 21 اسفند 1386
captcha refresh