تاریخ : پنجشنبه 23 اسفند 1386
کد 4346

مهم ترین عناوین روزنامه های ارمنستان در 22 اسفند 86

سرویس ارمنستان /خبرگزاری آران
آذربایجان ارمنستان را در نقض رژیم آتش بس متهم می کند
گزارشگر مجمع پارلمانی شورای اروپا از تعدیل وضعیت فوق العاده استقبال کرد
مشورت مربوط به مسائل مسکن
نشست کمیته هدایت کننده نظامی-سیاسی مشارکت بپاس صلح در ناتو
مسئول حقوق بشر شورای اروپا به ارمنستان سفر خواهد کرد
ملاقات کاری رئیس جمهور و وزیر کشاورزی ارمنستان
مقاله مجله ترکی "آکسیون" در خصوص تر پطروسیان
کوزوو علت درگیری دیپلماتیک باکو و آنکارا شده است
مساعدتهای آذربایجان به هر نحوی از ترپطروسیان
سفر آتی کفیل حقوق بشر شورای اروپا به ارمنستان
مصاحبه با آرتاشس گقامیان
توصیه های روانشناس به توده رای دهنده ترپطروسیانی
مصاحبه با نرسس یریتسیان وزیر بازرگانی و توسعه اقتصادی
«« قهرمانان » ما بخوبی درک می نمودند که آذربایجان از این فرصت سوء استفاده خواهد کرد »
اعلامیه ناظر ترکی درهیات شورای اروپا
سناریو « رنگی » قفقازی یا . . .
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 23 اسفند 1386
captcha refresh