برچسب شده با متفرق

پليس ترکيه تظاهرات دانشجويي را در آنکارا متفرق کرد

مطالب/ پليس ترکيه تظاهرات دانشجويي را در آنکارا متفرق کرد

                           
      پليس ترکيه تظاهرات دانشجويي را در آنکارا متفرق کرد در نخستین برخورد با تظاهرکنندگان، نیروهای امنیتی با استفاده از باتوم 14 نفر از دانشجویان را بازداشت کردند
شنبه 16 شهريور 1392