برچسب شده با دادگاه ایروان

محاکمه قاضی شعبه اول دادگاه ایروان

مطالب/ محاکمه قاضی شعبه اول دادگاه ایروان

                           
      محاکمه قاضی شعبه اول دادگاه ایروان یک پرونده کیفری علیه قاضی‌ای که دستور آزادی رابرت کوچاریان از بازداشت پیش از برگزاری دادگاه را داده بود، در ارمنستان گشوده شد.

سه شنبه 8 مرداد 1398
14 سال زندان برای نامزد سابق ریاست جمهوری ارمنستان!

مطالب/ 14 سال زندان برای نامزد سابق ریاست جمهوری ارمنستان!

                           
      14 سال زندان برای نامزد سابق ریاست جمهوری ارمنستان! نامزد سابق ریاست جمهوری ارمنستان به اتهام سوء قصد به جان نامزد دیگر به 14 سال زندان محکوم شد
سه شنبه 2 مهر 1392
14 سال زندان برای نامزد سابق ریاست جمهوری ارمنستان!

مطالب/ 14 سال زندان برای نامزد سابق ریاست جمهوری ارمنستان!

                           
      14 سال زندان برای نامزد سابق ریاست جمهوری ارمنستان! نامزد سابق ریاست جمهوری ارمنستان به اتهام سوء قصد به جان نامزد دیگر به 14 سال زندان محکوم شد
سه شنبه 2 مهر 1392