برچسب شده با محاکمه قاضی

محاکمه قاضی شعبه اول دادگاه ایروان

مطالب/ محاکمه قاضی شعبه اول دادگاه ایروان

                           
      محاکمه قاضی شعبه اول دادگاه ایروان یک پرونده کیفری علیه قاضی‌ای که دستور آزادی رابرت کوچاریان از بازداشت پیش از برگزاری دادگاه را داده بود، در ارمنستان گشوده شد.

سه شنبه 8 مرداد 1398