برچسب شده با اقرار علی یف

آشنایی با کتاب تاریخ آتروپاتن/ نوشته، اقرار علي‌يف

مطالب/ آشنایی با کتاب تاریخ آتروپاتن/ نوشته، اقرار علي‌يف

                           
      آشنایی با کتاب تاریخ آتروپاتن/ نوشته، اقرار علي‌يف تاريخ آتروپاتن بدون ترديد يكي از مهم‌ترين و مستندترين پژوهش‌هاي منتشر شده در موضوع تاریخ آذربایجان بوده که ذکر اسامی دانشمندان معتبر در كنار نام ده ها آكادميسين و خاورشناس روسي، اعتبار ويژه‌اي به این اثر بخشيده است.
شنبه 7 شهريور 1394